Fréttir


2.7.2015

Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum

Mat á umhverfisáhrifum - Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda

Fannborg ehf tilkynnti í apríl sl. áformaða uppbyggingu í hálendismiðstöðinni í Kerlingarfjöllum til ákvörðunar Skipulagsstofnunar um hvort hún skuli háð mati á umhverfisáhrifum. Um er að ræða uppbyggingu þjónustumiðstöðvar með gistirými fyrir allt að 342 manns sem byggist upp í þremur áföngum.


Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að heildaruppbygging hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum skuli háð mati á umhverfisáhrifum, en að heimilt sé að fara í framkvæmdir við fyrsta áfangi uppbyggingarinnar án umhverfismats.

Fyrirhuguð heildaruppbygging felur í sér tvöföldun á gistirými í Kerlingarfjöllum, sem er að  umfangi án fordæma í hálendismiðstöðvum á hálendi Íslands. Einnig verður megin áhersla á hótelgistingu í stað hefðbundinnar fjallaskála- og tjaldgistingar. Þar er einnig verið að feta nýja braut hvað varðar þjónustu í hálendismiðstöðvum á hálendi Íslands. Í því sambandi minnir Skipulagsstofnun á fyrirliggjandi stefnu um uppbyggingu ferðaþjónustu í staðfestu svæðisskipulagi miðhálendisins og í tillögu til þingsályktunar að landsskipulagsstefnu 2015-2026 sem afgreidd var í ríkisstjórn í mars sl. og lögð fram á Alþingi. Sérstaða og náttúruverndargildi Kerlingarfjalla hefur verið undirstrikað með ýmsum verndarákvæðum, auk þeirrar almennu stefnu sem sett er fram í svæðisskipulagi miðhálendisins og tillögu að landsskipulagsstefnu. Þannig eru Kerlingarfjöll á náttúruminjaskrá. Þau eru einnig hverfisvernduð samkvæmt aðalskipulagi. Þá eru svæði í Kerlingarfjöllum í verndarflokki rammaáætlunar og njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. gr. náttúruverndarlaga. Það kallar á að áform um alla meiriháttar mannvirkjagerð sem kann að leiða til verulega aukinnar umferðar um og aukins álags á Kerlingarfjallasvæðið séu vel ígrunduð og áhrif þeirra metin. Í samræmi við ábendingar fagstofnana við umfjöllun um erindi Fannborgar telur Skipulagsstofnun mikilvægt að ekki séu teknar endanlegar ákvarðanir um verulega aukið umfang og breytingar á mannvirkjagerð og þjónustu á þessu viðkvæma svæði án þess að lagt sé þar til grundvallar mat á álagsþoli náttúrunnar.  Það verði nýtt til að leggja mat á hvers konar uppbygging er best til þess fallin að veita ferðafólki viðeigandi þjónustu um leið og tryggt er að ekki verði gengið á álagsþol náttúrunnar og sérstöðu svæðisins.


Skipulagsstofnun telur hins vegar að uppbygging sem áformuð er í fyrsta áfanga geti farið fram án umhverfismats, þar sem þar verður um mun óverulegri aukningu á umfangi og eðlisbreytingu á mannvirkjagerð og þjónustu að ræða, sem er ekki líkleg til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif.

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna hér

 

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur til 4. ágúst 2015.