Fréttir


  • flugvallastækkun

4.7.2019

Stækkun Keflavíkurflugvallar

Mat á umhverfisáhrifum - ákvörðun um matsáætlun

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar. Fallist er á tillögu Isavia að matsáætlun með athugasemdum.

Ákvörðunina má skoða hér.

Um er að ræða framkvæmdir sem miða að því að hámarka afköst núverandi flugbrauta. Felast framkvæmdirnar annars vegar í breytingum á flugbrautakerfinu, svo sem gerð flýtireina, flughlaða, flugvélahliða og akbrauta. Hins vegar er um að ræða uppbyggingu við flugbrautir til að styðja við og anna hámarksafköstum þeirra, svo sem stækkun flugstöðvarbyggingar, gerð afísingarsvæðis, stækkun eldsneytiskerfis og fjölgun og tilfærsla bílastæða.

Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun er meðal annars fjallað um umfang framkvæmda, forsendur og spár um fjölda farþega, valkosti, áhrif á varaflugvelli, bein og óbein áhrif á samfélag og náttúru, áhrif á loftgæði, áhrif á hljóðvist, áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda, fráveitu, úrgang og vöktun.

Athugasemdir Skipulagsstofnunar felast meðal annars í eftirfarandi:

  • Miða þarf umfang umhverfismatsins við áformaða uppbyggingu til 10 ára og þurfa tölulegar upplýsingar, forsendur og spár sem unnið er út frá og settar fram í frummatsskýrslu að samræmast því. Í frummatsskýrslu þarf jafnframt að gera grein fyrir þeim framkvæmdum sem ráðist hefur verið í á Keflavíkurflugvelli á undanförnum árum og gera þarf grein fyrir umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda og aukinna umsvifa á vellinum vegna þeirra, sem lið í mati á umhverfisáhrifum áformaðra framkvæmda.
  • Gera þarf grein fyrir þróun í fjölda farþega um Keflavíkurflugvöll sl. 10 ár og setja fram spá um fjölda og samsetningu farþega um völlinn til a.m.k. 10 ára. Gera þarf grein fyrir hvernig áfangaskipting uppbyggingar og forgangsröðun framkvæmda er áætluð með tilliti til afkastagetu/farþegafjölda og samsetningar farþega. Bent er á mikilvægi þess að í frummatsskýrslu séu settar fram fleiri en ein möguleg sviðsmynd eða valkostir varðandi fjölda og samsetningu farþega um flugvöllinn.
  • Í frummatsskýrslu að gera grein fyrir stöðu mála varðandi mögulega flugvallaruppbyggingu í Hvassahrauni. Fjalla þarf um áformaða uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og umhverfisáhrif hennar miðað við mögulega sviðsmynd um að byggður verði flugvöllur í Hvassahrauni. 
  • Leggja þarf mat á áhrif uppbyggingar á atvinnulíf og samfélag á Suðurnesjum, svo sem á húsnæðismarkað og félagslega innviði. Þá þarf að leggja mat á óbein áhrif uppbyggingar á Keflavíkurflugvelli á atvinnulíf og innviði, þ.m.t. náttúru, annars staðar á landinu.
  • Leggja þarf mat á áhrif flugumferðar um Keflavíkurflugvöll á hljóðvist og gera grein fyrir mótvægisaðgerðum þannig að viðmiðunarmörk verði uppfyllt.
  • Setja þarf fram spá um losun gróðurhúsalofttegunda, bæði um beina losun vegna framkvæmda og rekstrar á flugvelli sem og um óbeina losun vegna flugumferðar um flugvöllinn og ferðamanna sem til landsins koma.


Næsta skref

Nú þegar Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu að matsáætlun er næsta skref í ferlinu að framkvæmdaraðili vinnur frummatsskýrslu. 

Í frummatsskýrslu setur framkvæmdaraðili fram mat sitt á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar í samræmi við matsáætlun. Skipulagsstofnun fer yfir skýrsluna og metur hvort hún sé í samræmi við matsáætlun og ákvæði laga og reglugerðar. Frummatsskýrsla er svo kynnt á vef stofnunarinnar og í fjölmiðlum ásamt því að leitað er til umsagnaraðila, en kynningartími er alls 6 vikur, á þeim tíma gefst almenningi kostur að kynna sér framkvæmdina og koma athugasemdum sínum á framfæri.